ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia 58 679 50 05 lub 695 210 055 holmed@holmed.com.pl

Refundacja NFZ

Czym jest refundacja?

Refundacja jest to zwrot części lub całości poniesionych kosztów.

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS.

Zlecenie możemy uzyskać podczas wizyty lekarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w trakcie wizyty w prywatnym gabinecie

Podstawa prawna

Zarówno zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565).

Rozporządzenie to określa:

 • nazewnictwo określające wyrób medyczny,
  oznaczenia – kody, tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji,
 • wykaz asortymentowy oraz limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
 • kryteria medyczne przyznawania wyrobów, jak również okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
 • grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń (grupę lekarzy i felczerów poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego)

Podczas wystawienia zlecenia na wizycie lekarskiej zostanie ono automatycznie zrejestrowane w systemie NFZ, i pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, bezpośrednio po wizycie lekarskiej będzie możliwość realizacji zlecenia.

W przypadku braku podłączenia systemu lekarza do systemu NFZ zlecenie od lekarza należy potwierdzić w NFZ. Stosowną informację winny jest udzielić lekarz podczas wystawiania zlecenia.

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny?

Udaj się na wizytę lekarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub na wizytę prywatną, po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie.

Obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, bez konieczności podpisywania umowy z NFZ lub spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów, co oznacza że obecnie, zgodnie z prawem, każdy lekarz (z ważnym prawem wykonywania zawodu) może wystawiać zlecenia na zaopatrzenie, niezależnie od posiadania kontraktu z NFZ lub jakichkolwiek innych wymogów.

Według stanowiska NFZ osoba uprawniona może wystawiać zlecenie na wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych bez umowy z NFZ, o ile spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje możliwość wystawienia zlecenia na daną kategorię wyrobów w zakresie specjalizacji danego lekarza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie),
 • osoba uprawniona posiada aktualne prawo do wystawiania zlecenia,
  istnieją udokumentowane względy medyczne do wystawienia zlecenia na dany wyrób medyczny,
 • osoba uprawniona spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego.

W zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie produktu medycznego wizyta musi się odbyć u określonych lekarzy. W przypadku wyboru:

 • ortezy, stabilizatorów – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • wózka inwalidzkiego – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej,
 • balkoników i podpórek, materacy przeciwodleżynowych, poduszek przeciwodleżynowych pneumatycznych – możliwy lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej), geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • pionizatorów i urządzeń multifunkcyjnych – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego inną grupą i liczbą porządkową w załączniku do ww. rozporządzenia musi być wystawione odrębne zlecenie.

WAŻNE: Wśród przedmiotów ortopedycznych pacjenci najczęściej wybierają kule, balkoniki, materace, chodziki i wózki inwalidzkie oraz wszelkiego rodzaju ortezy (stabilizatory). Zlecenia wystawione na ww. przedmioty mają rok ważności od daty wystawienia, ponadto ortezy refundowane są w 90%, a dla osób, które nie ukończyły 18 lat – w 100%.

WAŻNE: Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres dłuższy niż 12 miesięcy i może zostać zrealizowane z góry na okres max 6 miesięcy, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe (pilne) zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

Zlecenie na zapotrzebowanie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie.

Posiadając zatwierdzone zlecenie możesz zrealizować je w sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ na sprzedaż produktów refundowanych. Wybór konkretnej placówki należy do Ciebie – nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji. Limity są różne i wahają się od 70% do 100% refundacji NFZ. Należy pamiętać, że o wysokości refundacji decyduje klasyfikacja choroby a nie lekarz. Więc jeśli staramy się o dofinansowanie np. na wózek inwalidzki, najważniejszą informacją na wniosku jest właśnie klasyfikacja choroby, według której jest dobierany odpowiedni wózek inwalidzki. Zatem inny limit będzie na wózek transportowy a inny na wózek specjalistyczny dla osób np. po udarze.

Obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia (Dz. U. 2017 poz.1061).

Istnieje także prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługujące:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

WAŻNE: Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków. WAŻNE: Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Odbierz wyrób medyczny

Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego na zleceniu, przysługującego comiesięcznie dokonuje pacjent albo inna osoba w jego imieniu. Potwierdzenia odbioru innych wyrobów, aniżeli wyrobów przysługujących comiesięcznie dokonuje pacjent lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba.

Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia. Przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz faktycznie odbieranym wyrobem.

Świadczeniodawca wydaje pacjentowi dokument sprzedaży, instrukcję używania wyrobu medycznego, a także pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W przypadku pytań lub wątpliwości zadzwoń do nas lub wyślij email:

tel: 58 679 50 05 lub 695 210 055

email: holmed@holmed.com.pl